Penyunting Pelaksana

Dr. Bertalya, SKom., DEA

Dr. Tb. Maulana Kusuma, SKom., MEngSc